Do akcji poza uczniami i kadrą pedagogiczną szkoły włączyli się także pracownicy starostwa powiatowego. Wicestarosta Krzysztof Karczmarz uczestniczył w zajęciach pokazowych odbywających się w szkole.
Ósmoklasiści, którzy zdecydowali się odwiedzić RCEZ i poznać ofertę edukacyjną jednostki wzięli udział w pokazowych lekcjach i warsztatach, a także mogli zapoznać się z działaniami szkolnych kół zainteresowań.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród w konkursach: fotograficznym – „Dzikie wysypiska śmieci na terenie Powiatu Lubartowskiego” oraz „Wyjątkowe jednostki – autorytety”.
Akcję poboru krwi swoim patronatem objął starosta Jan Sławecki.
 

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Informujemy, że na dzień 5 czerwca 2024 r. na godz. 13.00 została zwołana II sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr I/24 z dnia 7 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubartowskiego za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie za 2023 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Lubartowskiego za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Lubartowie.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Powiatem Cieszyńskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Cieszyński do realizacji zadania Powiatu Lubartowskiego polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Bazylice Św. Anny w Lubartowie.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej przy Parafii Św. Anny w Lubartowie.
18. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.html

 

I sesja j r

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Krupa Nagy 1920x1080

 

Z klasyką