Starostwo Powiatowe w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie http://www.powiatlubartowski.pl/

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Lubartowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki

 

 Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia:  2020.08.03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.30

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift + TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Joanną Białek; adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 855 28 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie – ul. Słowackiego 8

W bliskiej odległości ok. 140 metrów od wejścia głównego do urzędu znajdują się przystanki po obu stronach ulicy.

 

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia W1, W3 oraz jedno wejście W2 dla interesantów znajdujące się od strony ul. Słowackiego. Wejście do budynku od strony dziedzińca W2 jest dostępne z poziomu parteru dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy czym drzwi otwierane są ręcznie.  Przy wejściu głównym po lewej stronie na wysokości 150 cm znajduje się domofon. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Z uwagi na spory ruch samochodowy po parkingu na dziedzińcu Pałacu Sanguszków, należy zachować szczególną ostrożność.

 

Dostępność budynku

Budynek Starostwa Powiatowego w Lubartowie jest wyposażony w windę ułatwiającą poruszanie się, ale umożliwia dostęp do pomieszczeń na piętrach tylko od strony północnej; brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje od strony południowej. Osoby, które chcą załatwić sprawę na I i II piętrze od strony południowej powinny zgłosić się do Punktu Informacyjnego, do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy wydziału lub referatu. Punkt Informacyjny, w którym można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia, znajduje się na parterze budynku, na holu głównym. Za Punktem Informacyjnym znajduje się tablica  informacyjna.  W podmiocie nie ma informacji dotykowych o rozkładzie pomieszczeń, pracownicy Punktu Informacyjnego udzielają takich informacji w sposób głosowy.

W budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi – drzwi są ciemnobrązowe, ściany jasnoszare, a podłoga ciemnoszara. Na drzwiach brakuje oznaczeń dotykowych.

Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego W2 znajduje się łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Z korytarzy wejścia do pokoi poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody główne wyposażone są w dwustronne poręcze, schody od strony północnej i południowej posiadają jednostronną poręcz.

Opis dostosowań w budynku (np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Dostępność parkingu

Urząd posiada parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Miejsca parkingowe znajdują się w bliskiej odległości od wejścia głównego W2.

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku– w ilości 4, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. (od strony północnej - po wejściu do budynku wejściem W2 należy skierować się w lewo.)

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Punktu Informacyjnego. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą domofonu znajdującego się na zewnątrz budynku przy drzwiach głównych.

 

Utrudnienia  

W budynku są progi w niektórych pomieszczeniach, dlatego też zdarzają się sytuacje, gdzie potrzebna jest pomoc drugiej osoby.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 

Dostosowania

Korytarze na parterze budynku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego  w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
 • wysyłając informację e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, w godzinach urzędowania.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (WNIOSEK_O_ZAPEWNIENIE_DOSTEPNOSCI.docx)WNIOSEK_O_ZAPEWNIENIE_DOSTEPNOSCI.docx26 kB2023-03-31 06:44