Już dziś o godzinie 12.00 rozpocznie się XLIV sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online będzie dostępna pod adresem:

Link

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIII/23 z dnia 29 marca 2023 r.

4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami

oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2022 rok.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie za 2022 rok

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie

w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi

na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 27.03.2023 r.)

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Starostę Lubartowskiego. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi

na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (data wpływu skargi 13.04.2023 r.)

17. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych

oraz udzielonych odpowiedziach.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie sesji.