• Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 • Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 • W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;
 • posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;
 • posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;
 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 • Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.
 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
 • Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu
  w Lubartowie .
 • Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje
  się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 i 2185) dotyczące wyłączenia pracownika.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2023.rtf)1. Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2023.rtf63 kB2022-12-09 10:25
Pobierz plik (2. zał. 1 Komisja org. pozarz. 2023.rtf)2. zał. 1 Komisja org. pozarz. 2023.rtf51 kB2022-12-09 10:26
Pobierz plik (3. zał. 2 Komisja org. pozarz. 2023.rtf)3. zał. 2 Komisja org. pozarz. 2023.rtf45 kB2022-12-09 10:26
Pobierz plik (4. zał. 3 Komisja org. pozarz..docx)4. zał. 3 Komisja org. pozarz..docx25 kB2022-12-09 10:26
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA 2023.doc)KLAUZULA INFORMACYJNA 2023.doc34 kB2022-12-09 10:26