STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 1 października 2021 r.

 

  • DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Opis nieruchomości:

            Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki ewidencyjnej
o powierzchni 0,53 ha. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako Br-RIVb – grunty rolne zabudowane oraz Lzr-RIVb – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 151,55 m2 oraz powierzchni zabudowy 171,08 m2, postawionym
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od frontu nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej, a także porośnięta roślinnością niepielęgnowaną. Część powierzchni działki utwardzona jest żużlem wielkopiecowym. Obiekt budowlany oraz urządzenia techniczne znajdujące się na nieruchomości są w złym stanie technicznym. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania:

            Nieruchomość zgodnie z aktualnie obowiązującym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Nr XXXII/151/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., zlokalizowana jest w terenach usług niepublicznych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

            Nie dotyczy.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

            Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Obciążenia nieruchomości:

            Nieruchomość obciążona jest służebnością korzystania z drogi ciągnącej się wzdłuż rowu o szerokości dwa metry. Nieruchomość nie jest dzierżawiona oraz nie ma ograniczeń
w jej rozporządzaniu. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

            Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest przedmiotowa nieruchomość.

  • DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ I WADIUM:

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

      Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100).

      W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 26 stycznia 2022 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie
Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, prowadzone w Banku Spółdzielczym
w Lubartowie.
Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

      Wadium wygrywającego zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

      Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

  • DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

            Pisemne oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godziny 15:30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Nie otwierać przed dniem
31 stycznia 2022 r.”
bądź pocztą na wyżej podany adres (z zachowaniem wyżej wskazanego terminu, przy czym decydująca jest data wpływu oferty do Sekretariatu).

     Część jawna drugiego przetargu odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r.,
o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8,
I piętro, w sali nr 151
(sala posiedzeń Rady Powiatu).

            Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany zapoznać się
z przedmiotem przetargu oraz Regulaminem i warunkami drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

            Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

            Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

  • DODATKOWE INFORMACJE:

            Dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach drugiego przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
tut. Starostwa lub pod nr telefonu (81) 855 24 67.

            Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Lubartowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wyciąg
z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski.

            Komisja przetargowa przeprowadzi drugi przetarg zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2213).

 

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=232&p1=szczegoly&p2=1703595