STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1A/00005636/2.

 

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Opis nieruchomości:

             Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki ewidencyjnej
o powierzchni 0,53 ha. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako Br-RIVb – grunty rolne zabudowane oraz Lzr-RIVb – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 151,55 m2 oraz powierzchni zabudowy 171,08 m2, postawionym
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od frontu nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej, a także porośnięta roślinnością niepielęgnowaną. Część powierzchni działki utwardzona jest żużlem wielkopiecowym. Obiekt budowlany oraz urządzenia techniczne znajdujące się na nieruchomości są w złym stanie technicznym. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania:

            Nieruchomość zgodnie z aktualnie obowiązującym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Nr XXXII/151/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., zlokalizowana jest w terenach usług niepublicznych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

            Nie dotyczy.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

            Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Obciążenia nieruchomości:

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie jest dzierżawiona oraz nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

            Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest przedmiotowa nieruchomość.

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ I WADIUM:

      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł  00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

      Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100).

      W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 27 września 2021 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie
Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, prowadzone w Banku Spółdzielczym
w Lubartowie.
Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

      Wadium wygrywającego zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

      Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

III. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

       Pisemne oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godziny 1200, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy
ul. Słowackiego 8, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Nie otwierać przed dniem 1 października 2021 r.” bądź pocztą na wyżej podany adres (z zachowaniem wyżej wskazanego terminu, przy czym decydująca jest data wpływu oferty do Sekretariatu).

      Część jawna pierwszego przetargu odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.,
o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8,
I piętro, w sali nr  151
(sala posiedzeń Rady Powiatu).

            Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany zapoznać się
z przedmiotem przetargu oraz Regulaminem i warunkami pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

            Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

            Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

IV. DODATKOWE INFORMACJE:

            Dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach pierwszego przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, w Referacie ds. gospodarki nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
tut. Starostwa lub pod nr telefonu (81) 855 24 67. 

            Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Lubartowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wyciąg
z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski.

            Komisja przetargowa przeprowadzi pierwszy przetarg zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490 z późn. zm.).

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o I-szym przetargu.pdf)Ogłoszenie o przetargu379 kB2021-08-24 11:50