STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości, położonej                  w gminie Uścimów, w obrębie geodezyjnym 1 - Drozdówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 628/3 o pow. 0,02 ha, 629/1 o pow. 0,11 ha, 630/1                      o pow. 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00053111/7.

 

1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z trzech działek ewidencyjnych
o łącznej powierzchni 0,14 ha. Dojazd do nieruchomości na terenie wsi odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, a następnie bezpośrednio do obiektu od drogi głównej, drogą o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, murowanym, wolnostojącym, posadowionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej,
o podstawie zbliżonej do prostokąta. W budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych, z czego dwa lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowią odrębną własność. W części podziemnej znajdują się piwnice, pomieszczenia sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne. W budynku są dwie klatki schodowe oraz pomieszczenia nie służące do wyłącznego użytku przez właścicieli nieruchomości. Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodną kanalizacyjną, c.o.

Powierzchnia zabudowy wynosi 376,60 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 826,87 m², powierzchnia użytkowa lokali Skarbu Państwa wynosi łącznie 389,78 m².

Wielkość udziału Skarbu Państwa związana jest z prawem własności
6 niewyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oraz pomieszczeń do nich przynależnych, wraz z udziałem 6/8 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziale
w prawie własności nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość jest częściowo utwardzona płytami betonowymi stanowiącymi ciągi piesze, od strony zaplecza jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupach stalowych.

W otoczeniu działki znajduje się budynek mieszkalny, obiekty hydroforni, sportowo-rekreacyjne, a także grunty użytkowane rolniczo oraz zadrzewione.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uścimów – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Uścimów Nr II/21/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. teren działek ewidencyjnych
nr: 628/3, 629/1, 630/1 obręb 1 – Drozdówka, nieobjęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położony jest w obszarze zainwestowania wg planu (zabudowa mieszkaniowa, usługi, przemysł).

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

Obciążenia nieruchomości:

Udział Skarbu Państwa nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie jest dzierżawiony oraz nie ma ograniczeń w rozporządzaniu tym udziałem. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższy udział Skarbu Państwa.

 

2. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 133 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta zł 00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. nie mniej niż
1 333,00 zł.

Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 15 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 8 kwietnia 2021 roku, na konto Starostwa Powiatowego
w Lubartowie Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie.
Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wygrywającego zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

 

3. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r.,
o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8,
I piętro, Sala Rycerska.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 24 listopada 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz Regulaminem i warunkami drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości.

Przystępujący do przetargu uczestnik winien posiadać przy sobie dowód osobisty, zaś
w przypadku, gdy występuje jako pełnomocnik osoby fizycznej lub prawnej pełnomocnictwo upoważniające go do reprezentowania w tym charakterze.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.           

Warunkiem zawarcia umowy nabycia nieruchomości z cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę
– przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, w godzinach od 730 do 1530, pod nr telefonu (81) 855 24 67.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

STAROSTA LUBARTOWSKI
EWA ZYBAŁA

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o II przetargu.pdf)Ogłoszenie395 kB2021-02-25 11:23