„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” Drukuj
Poniedziałek, 13 Listopad 2017 14:10

Nazwa projektu: Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 2 875 630,54 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2 444 285,95 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 143 781,54 zł, wkład własny 287 563,05 zł.

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.10.2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w powiecie lubartowskim
i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej, wsparcie uczniów
w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności, zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami oraz doposażenie pracowni zawodowych 2 szkół: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2
w Lubartowie.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.