Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Drukuj
Czwartek, 27 Lipiec 2017 08:00

Nazwa projektu:
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego

Beneficjent:
Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 3 631 782,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 2 983 248,40 zł,
wkład własny 526 455,60 zł.

Termin realizacji projektu: 30.09.2018 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe w dwóch szkołach: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt
i wyposażenie pracowni zawodowych tych szkół. W rezultacie poprawie ulegną warunki nauki i pracy, umożliwiające wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.

 

logotypy