e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego Drukuj
Piątek, 28 Lipiec 2017 11:38

Nazwa projektu:
e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Beneficjent:
Lider – Powiat Lubelski
Partnerzy – 19 powiatów województwa lubelskiego

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.07.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 159 375 000,00 zł.
Wartość przypadająca na Powiat Lubartowski wynosi 11 869 510,00 zł.

Termin realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt zakłada cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych poszczególnych powiatów województwa lubelskiego oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e usług. Jego efektem będzie „ucyfrowienie” niemal
70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).