Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

RPO WL w Powiecie Lubartowskim
„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” PDF Drukuj
Wtorek, 24 Lipiec 2018 11:38

Nazwa projektu: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
i subregionalnych centrów rozwoju

Beneficjent:
Lider: Powiat Lubelski
Partnerzy: 19 powiatów województwa lubelskiego

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17.07.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 210 654 470,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 119 999 999,99 zł.
Wartość przypadająca na Powiat Lubartowski: 8 229 218,86 zł.

Termin realizacji projektu: 29.02.2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.2 Lokalny układ transportowy.

Projekt realizuje 20 powiatów województwa lubelskiego w ramach umowy partnerskiej. Liderem projektu jest powiat lubelski, partnerami następujące powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski. Celem projektu jest budowa i przebudowa dróg powiatowych, które łączą się z siecią TEN-T
oraz prowadzą do stref aktywności gospodarczej, przejść granicznych i centrów logistycznych.

 


 
„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” PDF Drukuj
Poniedziałek, 13 Listopad 2017 14:10

Nazwa projektu: Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 2 875 630,54 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2 444 285,95 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 143 781,54 zł, wkład własny 287 563,05 zł.

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.10.2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w powiecie lubartowskim
i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej, wsparcie uczniów
w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności, zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami oraz doposażenie pracowni zawodowych 2 szkół: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2
w Lubartowie.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.

 

 

 
e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego PDF Drukuj
Piątek, 28 Lipiec 2017 11:38

Nazwa projektu:
e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Beneficjent:
Lider – Powiat Lubelski
Partnerzy – 19 powiatów województwa lubelskiego

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.07.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 159 375 000,00 zł.
Wartość przypadająca na Powiat Lubartowski wynosi 11 869 510,00 zł.

Termin realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt zakłada cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych poszczególnych powiatów województwa lubelskiego oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e usług. Jego efektem będzie „ucyfrowienie” niemal
70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

 

 
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego PDF Drukuj
Czwartek, 27 Lipiec 2017 08:00

Nazwa projektu:
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego

Beneficjent:
Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 3 631 782,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 2 983 248,40 zł,
wkład własny 526 455,60 zł.

Termin realizacji projektu: 30.09.2018 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe w dwóch szkołach: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt
i wyposażenie pracowni zawodowych tych szkół. W rezultacie poprawie ulegną warunki nauki i pracy, umożliwiające wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.

 

logotypy

 

 

 


Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie