Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie dotyczącej warunków, trybu i wysokości przyznawania Nagród i Wyróżnień Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe PDF Drukuj
Poniedziałek, 24 Marzec 2014 14:40

DO POBRANIA:

1. Uchwala Zarządu Powiatu w Lubartowie ws. Konsultacji
2. Uchwała Rady Powiatu w Lubartowie ws. Nagród Projekt
3. Formularz konsultacji

 

 
Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury PDF Drukuj
Poniedziałek, 24 Marzec 2014 11:57

DO POBRANIA
1. Uchwala Zarządu Powiatu w Lubartowie ws. Konsultacji
2. Uchwała Rady Powiatu w Lubartowie ws. Nagród Projekt
3. Załącznik do Uchwały Rady Powiatu wniosek o Nagrodę
4. Formularz Konsultacji

 
Ogłoszenie o wyborze ofert na zadania z zakresu promocji powiatu. PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 24 Styczeń 2014 14:37

Zarząd Powiatu w Lubartowie

ogłasza

wyniki wyboru ofert złożonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych
 z zakresu promocji w 2014 roku w ramach dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego

Więcej…
 
Organizacje pozarządowe PDF Drukuj

Uchwałą NR XXIX/222/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 października 2013 r. został uchwalony „Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

 

 

W dniu 15 października 2013 r. Zarząd Powiatu w Lubartowie zaakceptował protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

 

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, iż inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Jeśli chcemy ocenić, czy dana instytucja należy do sektora organizacji pozarządowych – należy wziąć pod uwagę dwie sprawy: jej przynależność do sektora finansów publicznych oraz jej komercyjny charakter.


Co to są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.) uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Status organizacją pożytku publicznego mogą uzyskać także osoby prawe i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Organizacje pożytku publicznego mają szereg szczególnych uprawnień oraz obowiązków w porównaniu do innych organizacji pozarządowych


Źródło: www.aministracja.ngo.pl

 

 
Baza Organizacji Pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego PDF Drukuj

Baza zawiera informacje o podmiotach, które wypełniły Ankietę dla organizacji pozarządowych działających w powiecie lubartowskim i wyraziły zgodę na zamieszczenie danych na portalu. Za aktualność danych zawartych w bazie odpowiadają zainteresowane podmioty.

Jeśli Twoja organizacja nie jest wymieniona w bazie lub dane są nieaktualne wypełnij ankietę i odeślij na adres zdrowie[a]powiatlubartowski.pl .
 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 20 z 20

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie